MedPlus 2023 – nova verzija, x86 i x64 verzije…

Konačno odrađena modernizacija (novije verzije razvojnog alata) modula MedPlus. U tijeku testiranja 32-bitne i 64-bitne verzije… Usput, dodane i neke novosti:

 • podrška za ispis logotipa na izvještajima
 • unos osnovnih podataka vezanih uz zdravstveno osiguranje korisnika
 • analiza provođenih postupaka na odjelu pojačane njege
 • evidencija potrošnje sanitetskog materijala (zasad ručni unosi, u budućnosti možda povezivanje sa evidencijom previjanja, postupaka njege…)
 • novi obrazac s podacima o zdravstvenoj zaštiti korisnika
 • analiza aktivnosti korisnika preuzeta iz modula Socijala

U planu je još nekoliko “sitnica” prije nego se nova verzija ponudi kao nadogradnja svim postojećim korisnicima.

ručni unos potrošnje sanitetskog materijala

Sučelje – unos potrošnje sanitetskog materijala

 

obrazac zdravstvena zaštita korisnika, s logotipima u zaglavlju

Primjer obrasca s podacima o zdravstvenoj zaštiti

Analiza useljenja i iseljenja u ustanovu

Analitičke mogućnosti modula Socijala pojačane su funkcijom detaljne analize useljenja i iseljenja u ustanovu. Moguća je analiza za proizvoljno razdoblje, te pregled rezultata po danima, mjesecima, ili na godišnjoj razini (za više godina, naravno). Podaci su dodatno raspisani prema spolu korisnika. Rezultate analize je moguće prebaciti u Excel, ispisati u obliku tabličnog izvještaja, a na ekranu se nudi i vizualizacija u obliku dijagrama.

Analiza useljenja i iseljenja korisnika ustanove

Korisničko sučelje za prikaz rezultata analize

Interni pročišćeni tekst NN 51/2021 i NN 100/2015

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA – Narodne novine 51/2021

U nastavku su pobrojani članci koji utječu na evidenciju koju vode pružatelji usluga za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nakon toga slijedi izvadak iz Pravilnika objavljenog u NN 101/2015 te su u tekst ubačene izmjene i dopune. Ne radi se o pročišćenom tekstu iz nekog službenog izvora već vlastitom tekstu pripremljenom za potrebe uvida u regulativu koju »pokriva« sustav DOMEK, vezano uz socijalne usluge. Evidencija i sestrinska dokumentacija je bazirana na konceptu koji predlaže Zavod Štampar (Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće / obiteljske medicine u domu za starije osobe), ali naravno uz podršku za evidencije iz čl. 71 Pravilnika.

 

Članak 19.
U članku 61. točki 5. riječi: »(obiteljski dom ne vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva)« brišu se.
Članak 20.
U članku 62. u točki 3. brišu se riječi: »ime oca/majke,«, a iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: »18. županija i mjesto pružanja usluge.«
U članku 62. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15. i 18.«
Članak 21.
U članku 63. točki 3. riječi: »ime oca/majke,« brišu se, a iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:
»17. županija i mjesto pružanja usluge,
18. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«
U članku 63. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15., 17. i 18.«
Članak 22.
U članku 64. točki 3. riječi: »ime oca/majke,« brišu se, točka 11. mijenja se i glasi:
»kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),« a iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:
»16. županija i mjesto pružanja usluge.«
U članku 64. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 11., 12., 13., 14. i 16.«
Članak 23.
U članku 69. točka 2 mijenja se i glasi:
»2. osobno ime osobe za koju se podnosi zahtjev, osobni identifikacijski broj (OIB),«
U članku 69. točka 6. mijenja se i glasi: »zahtijevana žurnost (nije žurno, žurno), osim za usluge boravka i pomoći u kući.«
U članku 69. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

 

 

 

 PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA – Narodne novine 100/2015

4. PRUŽATELJI USLUGA ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE

 

Sadržaj evidencije

 

Članak 61.

Pružatelji usluga za starije i teško bolesne osobe dužni su voditi sljedeću evidenciju za usluge smještaja, smještaja u obiteljskom domu, poludnevni i cjelodnevni boravak, pomoć u kući i organizirano stanovanje u stambenim jedinicama:

 

1. matičnu knjigu korisnika za usluge smještaja, smještaja u obiteljskom domu i organizirano stanovanje u stambenim jedinicama (u daljnjem tekstu: smještaj),

2. upisnik korisnika – 1. za usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka (u daljnjem tekstu: boravak) i – 2. pomoć u kući,

3. pomoćnu knjigu (obiteljski dom ne vodi pomoćnu knjigu),

4. osobni list korisnika – 1. za smještaj, – 2. za boravak i – 3. za pomoć u kući,

5. evidenciju zaprimljenih zahtjeva – zasebno za smještaj, boravak te pomoć u kući (obiteljski dom ne vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva),

6. dnevnu evidenciju odsutnosti korisnika zasebno za smještaj i boravak,

7. evidencije u jedinici za pojačanu njegu (kupanja, hospitaliziranih i umrlih korisnika, hranjenja, podjele terapije, stolice i temperaturna lista za pojedine korisnike ovisno o indikaciji – za smještaj),

8. evidenciju aktivnog provođenja vremena zasebno za smještaj i boravak,

9. evidenciju kartica pruženih usluga (za uslugu pomoć u kući),

10. obrazac opisa aktivnosti (za uslugu pomoć u kući).

 

Članak 62.

(1) Matična knjiga korisnika smještaja sadrži:

 

1. opće podatke o pružatelju usluge i matičnoj knjizi (naziv i sjedište pružatelja usluge i podružnice pružatelja usluge, redni broj matične knjige, podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća; osobno ime i potpis odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige),

2. redni broj u matičnoj knjizi,

3. osobno ime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB),

4. spol,

5. datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo,

6. prebivalište/boravište,

7. zvanje,

8. bračno stanje,

9. rješenje centra za socijalnu skrb o skrbništvu (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja),

10. podatke o skrbniku (osobno ime, prebivalište/boravište, srodstvo),

11. rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja), odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

12. opis zdravstvenog stanja prilikom dolaska na smještaj,

13. vrsta smještaja na dan dolaska – I. i II. stupanj usluge ili III. i IV. stupanj,

14. datum početka pružanja usluge,

15. datum prestanka pružanja usluge,

16. razlog prestanka pružanja usluge,

17. primjedbe,

18. županija i mjesto pružanja usluge

 

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15. i 18.«

 

Članak 63.

(1) Upisnik korisnika usluge boravka, sadrži:

 

1. opće podatke o pružatelju usluge i upisniku (naziv i sjedište pružatelja usluge i podružnice pružatelja usluge, redni broj upisnika, podatak o rednim brojevima upisnika i razdoblju koje obuhvaća, osobno ime i potpis odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja upisnika i u vrijeme završetka vođenja upisnika),

2. redni broj u upisniku,

3. osobno ime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB),

4. spol,

5. datum, mjesto i država rođenja te državljanstvo,

6. prebivalište/boravište,

7. zvanje,

8. tip kućanstva (samac, dvočlano kućanstvo starijih osoba (65+), višečlano kućanstvo starijih osoba, višegeneracijsko kućanstvo),

9. rješenje centra za socijalnu skrb o skrbništvu (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja),

10. podaci o skrbniku (osobno ime, prebivalište/boravište, srodstvo),

11. rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja), odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

12. opis zdravstvenog stanja,

13. vrsta boravka po stupnju i trajanju (I. ili II. stupanj poludnevnog boravka, I. ili II. stupanj cjelodnevnog boravka),

14. datum početka pružanja usluge,

15. datum završetka pružanja usluge,

16. primjedbe,

17. županija i mjesto pružanja usluge,

18. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte)

 

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15., 17. i 18.«

 

Članak 64.

(1) Upisnik korisnika usluge pomoć u kući, sadrži:

 

1. opće podatke o pružatelju usluge i upisniku (naziv i sjedište pružatelja usluge i podružnice pružatelja usluge, redni broj upisnika, podatak o rednim brojevima upisnika i razdoblju koje obuhvaća, osobno ime i potpis odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja upisnika i u vrijeme završetka vođenja upisnika),

2. redni broj,

3. osobno ime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB),

4. spol,

5. datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo,

6. prebivalište/boravište,

7. tip kućanstva (samac, dvočlano kućanstvo starijih osoba (65+), višečlano kućanstvo starijih osoba, višegeneracijsko kućanstvo),

8. rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu u 100% ili 50% iznosu (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja), odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

9. funkcionalna očuvanost (pokretan, polupokretan, nepokretan),

10. podaci o obiteljskom liječniku (osobno ime, broj telefona, naziv ustanove u kojoj ordinira te adresa ustanove),

11.kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte) podaci o kontakt osobi (osobno ime, prebivalište/boravište, broj telefona, e-adresa, srodstvo),

12. vrsta pomoći u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih potreba),

13. datum početka pružanja usluge,

14. datum završetka pružanja usluge,

15. primjedbe,

16. županija i mjesto pružanja usluge.

 

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 11., 12., 13., 14. i 16.«

 

Članak 65.

(1) U pomoćnu knjigu upisuju se abecednim redom osobno ime svakog korisnika te redni broj iz matične knjige.

(2) Pomoćna knjiga iz stavka 1. ovog članka može se voditi u elektroničkom obliku.

 

Članak 66.

Osobni list korisnika smještaja sadrži:

a) Opće podatke:

1. redni broj iz matične knjige,

2. osobno ime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. spol,

4. datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo,

5. prebivalište/boravište prije smještaja kod pružatelja usluge,

6. školska sprema, zvanje,

7. bračno stanje,

8. rješenje centra za socijalnu skrb o skrbništvu (klasa, urudžbeni broj i datum),

9. podaci o skrbniku (osobno ime, prebivalište/boravište, srodstvo),

10. rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju (klasa, urudžbeni broj i datum) odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

11. opis zdravstvenog stanja prilikom dolaska,

12. vrsta smještaja (stambena jedinica (I. i II. stupanj) ili jedinica za pojačanu njegu (III. i IV. stupanj) na dan dolaska,

13. datum dolaska na smještaj,

14. datum odlaska i razlog,

15. primjedba,

16. županija i mjesto pružanja usluge

 

b) Posebne podatke:

1. Osobno ime, prebivalište/boravište, broj telefona i e-adresa osobe koju treba obavijestiti u slučaju bolesti ili smrti korisnika,

2. posebne napomene za slučaj smrti korisnika u svezi s pogrebom (podaci o grobu i osiguranju),

3. podaci o osobi koja će platiti troškove pogreba.

 

c) Podatke o članovima obitelji korisnika:

1. osobno ime članova obitelji,

2. srodstvo s korisnikom, datum rođenja, zanimanje, prebivalište/boravište i radni odnos članova obitelji.

 

d) Zapažanja o korisniku (promjene vezane uz stupanj usluge) i kontakti s članovima obitelji korisnika upisuju se uz datum bilješke.

 

Članak 67.

Osobni list korisnika boravka sadrži:

a) Opće podatke:

1. redni broj iz upisnika,

2. osobno ime, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. datum, mjesto i država rođenja te državljanstvo,

4. prebivalište/boravište,

5. spol,

6. školska sprema, zvanje,

7. tip kućanstva (samac, dvočlano kućanstvo starijih osoba (65+), višečlano kućanstvo starijih osoba, višegeneracijsko kućanstvo),

8. podaci o skrbniku za osobe koje su stavljene pod skrbništvo (osobno ime, prebivalište/boravište, srodstvo),

9. rješenje centra za socijalnu skrb o skrbništvu (klasa, urudžbeni broj i datum),

10. rješenje centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu boravka (klasa, urudžbeni broj i datum) odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

11. opis zdravstvenog stanja,

12. vrsta boravka po trajanju i stupnju (poludnevni I. ili II. stupanj, cjelodnevni I. ili II. stupanj),

13. datum početka pružanja usluge,

14. datum prestanka pružanja usluge i razlog,

15. primjedbe.

 

b) Posebne podatke: osobno ime, prebivalište/boravište, broj telefona i e-adresa osobe koju treba obavijestiti u slučaju bolesti ili drugih izvanrednih okolnosti.

 

c) Podatke o članovima obitelji korisnika:

1. osobno ime članova obitelji,

2. srodstvo s korisnikom, datum rođenja, zanimanje, prebivalište/boravište i radni odnos članova obitelji.

 

d) Zapažanja o korisniku (promjene vezane uz stupanj usluge) i kontakti s članovima obitelji korisnika upisuju se uz datum bilješke.

 

Članak 68.

Osobni list korisnika usluge pomoć u kući sadrži:

1. redni broj iz upisnika,

2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo,

4. spol,

5. prebivalište/boravište,

6. tip kućanstva (samac, dvočlano kućanstvo starijih osoba (65+), višečlano kućanstvo starijih osoba, višegeneracijsko kućanstvo),

7. rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu (klasa, urudžbeni broj i datum) odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge,

8. funkcionalna očuvanost osobe (pokretna, polupokretna, nepokretna),

9. podatke o obiteljskom liječniku (osobno ime, broj telefona, naziv ustanove u kojoj ordinira te adresa ustanove),

10. podatke o kontakt osobi (osobno ime, prebivalište/boravište broj telefona, e-adresa, srodstvo),

11. vrstu pomoći u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih potreba),

12. datum početka pružanja usluge,

13. datum završetka pružanja usluge,

14. primjedbe.

 

Članak 69.

(1) Pružatelji usluga smještaja, boravka i pomoći u kući vode evidenciju zaprimljenih zahtjeva, koja se vodi zasebno za svaku uslugu i sadrži:

1. redni broj,

2. osobno ime osobe za koju se podnosi zahtjev, osobni identifikacijski broj (OIB)osobno ime osobe za koju se podnosi zahtjev,

3. datum primitka zahtjeva,

4. uslugu za koju se podnosi zahtjev i vrsta usluge (smještaj – stambeni – I. ili II. stupanj/ stacionarni – III. ili IV. stupanj, boravak – cjelodnevni I. ili II. stupanj/ poludnevni I. ili II. stupanj, pomoć u kući – organiziranje prehrane/ obavljanje kućanskih poslova/ održavanje osobne higijene/ zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba),

5. osnova za dobivanje usluge (rješenje centra za socijalnu skrb, klasa, urudžbeni broj i datum odnosno ugovor sklopljen između korisnika i pružatelja usluge),

6. zahtijevana žurnost (nije žurno, žurno), osim za usluge boravka i pomoći u kući.zahtijevana hitnost (iskazan interes za hitno osiguranje usluge ili osiguranje za buduće vrijeme).

 

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

 

Članak 70.

Dnevna evidencija odsutnosti vodi se za korisnike smještaja i boravka i sadrži:

1. osobno ime korisnika,

2. datum i vrijeme odlaska,

3. datum i vrijeme povratka,

4. razlog odsutnosti.

 

Članak 71.

(PODRŽANO U DOMEK MedPlus)

(1) U jedinici za pojačanu njegu (III. i IV. stupanj usluge) za svakog korisnika obavezno se vodi evidencija kupanja.

(2) U jedinici za pojačanu njegu vodi se zasebno evidencija hospitaliziranih i umrlih korisnika.

(3) Evidencija hranjenja, podjele terapije, stolice i temperaturna lista vodi se za pojedine korisnike ovisno o indikaciji.

 

Članak 72.

(PODRŽANO U DOMEK Socijala i DOMEK Radionica)

(1) Pružatelji usluga smještaja i boravka vode evidenciju o aktivnom provođenju vremena korisnika po interesnim grupama sukladno godišnjem planu rada.

(2) U listi praćenja aktivnog provođenja vremena kronološki se bilježi prisustvovanje korisnika i vrsta aktivnosti.

 

Članak 73.

(PODRŽANO U DODATNOM MODULU DOMEK Socijala – Pomoć u kući)

Pružatelji usluge pomoći u kući vode evidencijsku karticu pruženih usluga, koja sadrži:

1. redni broj iz upisnika,

2. osobno ime korisnika,

3. prebivalište/boravište korisnika,

4. datum pružanja usluge,

5. vrijeme pružanja usluge,

6. vrstu pružene usluge (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba),

7. potpis korisnika ili člana obitelji o pruženoj usluzi.

 

Članak 74.

Pružatelji usluge pomoći u kući vode obrazac opis aktivnosti, koji sadrži:

1. redni broj iz upisnika,

2. osobno ime korisnika,

3. datum izrade opisa aktivnosti,

4. opažanja o stanju korisnika usluge, promjenama u svezi vrste i obujma pruženih usluga, primjedbe, prijedloge, kontakte sa zdravstvenim ustanovama, centrom za socijalnu skrb, obitelji i dr.

 

Sadržaj dokumentacije

Članak 75.

Dokumentacija koja je sastavni dio dosjea korisnika (broj dosjea je korisnikov broj iz matične knjige odnosno upisnika) smještaja i boravka sastoji se od:

1. osobnog lista korisnika,

2. individualnog plana,

3. rješenja centra za socijalnu skrb ili ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge,

4. potvrde o prebivalištu/boravištu,

5. rodnog lista,

6. liste praćenja sudjelovanja korisnika u aktivnostima slobodnog vremena,

7. preslike rješenja o skrbništvu za osobe stavljene pod skrbništvo,

8. preslike osobne i zdravstvene iskaznice te izvatka mirovine,

9. preslike važnije zdravstvene dokumentacije,

10. odluke komisije za prijam i otpust (pružatelji koji sukladno Statutu imaju komisiju),

11. zamolbe.

 

Članak 76.

Dokumentacija i evidencija koja je sastavni dio dosjea korisnika pomoć u kući sastoji se od:

1. osobnog lista korisnika,

2. rješenja centra za socijalnu skrb ili ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge,

3. evidencijske kartice pruženih usluga pomoći u kući,

4. obrasca opis aktivnosti.

Evidencija i zakonska regulativa

Formalno, “do prije par dana”, ustanove koje nude socijalne usluge za starije i teško bolesne odrasle osobe, obavezne su voditi propisane evidencije – evidencije vezane uz smještaj i boravak korisnika, dio evidencija vezan uz pojačanu njegu, te evidencije vezane uz uslugu pomoći u kući definirane su u Pravilniku iz 2015. – u Narodnim novinama, NN 100/2015 objavljen je Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća. Obveze vezane uz usluge za starije i teško bolesne su definirane u člancima od 61 do 76. Nadalje, izmjenama pravilnika objavljenim u Narodnim novinama NN 51/2021 došlo je do malih izmjena. Izmjene definira Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća.

Interni pročišćen tekst

Obzirom da nisam našao pročišćeni tekst, za internu upotrebu i za informiranje potencijalnih korisnika sustava DOMEK, napravio sam kratki izvadak i formirao “novu verziju” članaka 61 do 76. Tekst je dostupan kao PDF dokument ovdje. Postavit ću i čistu tekstualnu verziju da Google lakše pokupi i privuče potencijalne kupce sustava. Aktualna inačica podržava u potpunosti sve tražene evidencije, osim par sitnica (županija u kojoj se nudi usluga i zanimanje članova obitelji 😉 – trenutno se radi na velikim (u pozadini) izmjenama u sustavu! Ovim putem mogu skromno najaviti novu inačicu sustava, DOMEK 2023 – koja će, što je novost, izaći i kao 32 bitna (x86 Win32) i kao 64 bitna (x64 Win64) aplikacija, a podržat će i tih nekoliko sitnica koje u ovom trenu nisu podržane. Očekivani rok za objavu nove verzije je najkasnije prosinac 2022. Modul Radionica je već gotov i spreman, trenutno se radi na modulu Socijala.

Modul MedPlus, za vođenje sestrinske dokumentacije i propisanih evidencija na odjelu pojačane njege će također biti obnovljen. Postoje još neki planovi, novi modul, Recepcija, koji će u obliku web-aplikacije u intranet mreži omogućiti evidenciju kontakata i posjeta korisnicima ustanove.

Ažuriran popis korisnika

U silnoj zbrci i strci, ponekad se dogodi da se “nebitne” stvari zaboravi odraditi… Tako je ispalo i sa popisom referenci – popisom korisnika sustava DOMEK. Bilo kako bilo, popis je osvježen i ažuriran – ako ste potencijalni kupci sustava, dobro znate da je zbog specifičnosti primjene jedina prava i korisna informacija o tome što sustav može i omogućava onda koju dobijete od svojih kolega koji sustav već koriste!

Aktualni korisnici (reference) našeg sustava dani su ovdje.

demo sustava domek
Isprobajte sustav prije kupnje + raspitajte se kod naših korisnika!

Demo verzija + reference

Za sve potencijalne kupce zainteresirane za sustav, uvijek je dostupan demo (probna verzija, gotovo potpuno funkcionalna ali s nekim ograničenjima). No, često Vam taj demo ne znači puno jer pretpostavlja da ćete se ozbiljnije zabaviti njime :-). Kako smo svi uvijek u gužvi i imamo prečeg posla, često se to ne odradi kako treba, pa se “prebrzo” odlučuje za kupnju ili protiv kupnje.

Stoga je apsolutna preporuka kontaktirati korisnike (socijalne radnike, djelatnike u radno-okupacijskim odjelima, glavne sestre ili druge korisnike sustava u nekoj vama poznatoj ili prijateljskoj ustanovi) i prije kupnje se raspitati o njihovim iskustvima.

Nama je to glavni interes, dobre i pozitivne reference! Zadovoljni korisnici dat’ će pozitivne preporuke, a na neki način mogu dati i “podršku” novim korisnicima jer je ona potrebna u prvim fazama korištenja. Nekoliko puta dogodilo se da kupci jednostavno “od straha”, ali i neko oblika otpora (posebno pojačana njega) koriste tek dio funkcionalnosti sustava… ili čak izbjegavaju korištenje. To je, za nas i za korisnike, najgori scenarij. No, podrška ljudi od povjerenja je tu vrlo bitna – mi odradimo uvijek tehničku podršku, no samo Vaši kolege mogu ukazati na prednosti korištenja ovako naprednog sustava.

Naravno, uvijek pozivamo korisnike da daju svoje prijedloge za daljnji razvoj sustava. Sve funkcionalnosti koje se predlože razmatramo i implementiramo ukoliko se zaključi da su korisne i bitne za veći broj korisnika. U svakom slučaju, obratite nam se s povjerenjem!

Novi demo 2019/2020

Upravo je postavljen novi demo sustava DOMEK – demonstracijska verzija je potpuno funkcionalna, uključuje dokumentaciju i sve što Vam je potrebno da isprobate mogućnosti sustava i odlučite se za kupnju!

Upravo dodana demo verzija sustava funkcionirat će do 15.01.2020.

Ukoliko imate problema s instalacijom demo verzije (Windows 10)

Nakon preuzimanja demo verzije sustava DOMEK, korisnici Windows 10 operacijskog sustava mogli bi naići na probleme s instalacijom. Konkretno, moguće da Vam pokretanje instalacijskog programa neće biti dozvoljeno. (Direktni link za preuzimanje, 17.86MB instalacijski program.)

Uzrok tome je naš lagani neprofesionalizam – instalacijski program i moduli sustava DOMEK nisu digitalno potpisani niti za to koristimo neke komercijalne sigurnosne certifikate.  U situacijama kada za Vas odrađujemo instalaciju sustava, to ni nije bitno jer Vam ujedno garantiramo da je “to to”. Odnosno, kad mi odrađujemo instalaciju znate tko smo i što radimo. Znate da ste dobili aktualnu verziju sustava DOMEK i da se ne radi o nikakvoj sigurnosnoj prijetnji. (Cijeli koncept koji nam ovdje radi “smetnju” namijenjen je kontroli sadržaja koje preuzimate s Interneta. I to je dobra stvar.)

“Blokirano” pokretanje instalacijskog programa

No, kada instalaciju preuzimate s Interneta, kao što je ovdje slučaj, novije verzije Windowsa dodatno provjeravaju sigurnosni status preuzetih programa. One koji nisu digitalno potpisani i/ili nemaju valjani certifikat inicijalno blokiraju i onemogućuju pokretanje. Tako, u ovom primjeru, nakon što poželite pokrenuti naš instalacijski program, možda na ekranu dobijete obavijest kao na slici:
windows 10 instalacija problem

Rješenje – kako pokrenuti direktno iz preglednika

Obzirom da Vam neće biti dozvoljeno pokretanje bez dodatne intervencije, morate kliknuti na More info (zaokruženo na slici). Nakon toga prozor mijenja izgled i daje “detalje”. (U ovom primjeru Publisher nije definiran. Na nekim od naših instalacija (druga slika) vidljivo je da smo mi izdavači, ali i dalje se ne radi o certificiranom rješenju.) Za pokretanje instalacije kliknite na Run anyway!

Ukoliko instalacijski program preuzmete (npr. na Desktop, u mapu Preuzimanja ili Downloads), direktnim pokretanjem (ne iz web preglednika) poruka se ne bi trebala javiti… No, ako se i pojavi, na gore opisani način potrebno je doći do Run anyway gumbića i pokrenuti instalaciju.

Profesionalnija rješenja?

Naravno da za ovaj problem postoji i pravo, profesionalno rješenje. Obzirom da je to već neko vrijeme “must” za novije Windows OS-ove, unatoč trošku koji zahtijeva, tijekom ožujka 2017. provest ćemo certificiranje. Nakon toga, sve naše softverske proizvode i instalacije ćemo digitalno potpisati valjanim i prihvaćenim certifikatima i tako izbjeći ovakve neugodnosti.

(Ne želim sad ulaziti u priče o tome kako za neke druge OS-ove postoji mogućnost certificiranja bez naknade i dodatnih troškova…)

Izvješće za mrtvozornika

Prema zahtjevima naših korisnika, standardni obrazac Izvješće za mrtvozornika je dopunjen s nekoliko novih podataka – uz podatke o rođenju navodi se i podatak o državljanstvu i nacionalnosti, dok se uz informaciju o zdravstvenom statusu navodi ime i prezime, te kontakt podaci liječnika opće prakse – obiteljskog liječnika štićenika.

Sam izgled obrasca je izmijenjen sukladno novododanim podacima – numeracija podataka je ostavljena kao dosad, a novododani podaci su ubačeni kao “dodaci”, uz “tematska” polja uz koja se logikom vežu…

Izvješće je moguće izraditi i iz modula Socijala i iz modula MedPlus!

Koncept prilagođenog sučelja za tablet

Za potrebe interne procjene svrsishodnosti, u MedPlus je, zasad samo za unos klasifikacije prema Braden skali, implementirano alternativno korisničko sučelje koje bi se moglo primijeniti za rad na tabletima…

touch-braden

U planu je realizacija sličnog sučelja (uz podršku za teme, tj. promjenu pozadine i ostalih korištenih boja) za neke slične evidencije – u okviru nadogradnji iste će biti dostupne postojećim korisnicima. No, najbitnije je procijeniti koje su evidencije uopće pogodne za takav način vođenja evidencije, te postoji li uopće potreba za nečim takvim.

Alternativno, moguće je osmisliti i pregledno sučelje prilagođenu tabletima ili drugim mobilnim uređajima, koje će omogućiti pregled podataka o korisnicima.

Sve u svemu, radi se o primjeru koji služi za testiranje i “promišljanja”…

 

 

 

Usluga pomoći u kući

Tijekom svibnja 2015. razvijen je i u produkcijsku fazu pušten modificiran modul Socijala u kojeg je integrirana podrška za posebnu evidenciju usluga pomoći u kući. Modul je nadograđen tako da će se u ustanovama u kojima isti socijalni radnik brine i o smještaju i o boravku i o pomoći u kući sve biti dostupno iz DOMEK Socijala modula, dok se u ustanovima u kojima je za usluge pomoći u kući zadužen drugi socijalni radnik ili zaposlenik, može koristiti DOMEK Socijala – Pomoć u kući modul – maksimalno reducirano sučelje (s vremenom će se vrlo vjerojatno popunjavati novim mogućnostima, no, zasada – rudimentarno, kao na slici) i funkcionalnosti vezane uz vođenje evidencije usluga pomoći u kući…

glavni-prozor-pomoc

Zasad implementirane funkcionalnosti su:

 • evidencija zahtjeva za usluge pomoći u kući
 • pregled i pretraživanje zahtjeva
 • ispis obrasca s popisom zahtjeva za usluge pomoći u kući
 • obrada zahtjeva i prebacivanje u upisnik korisnika
 • pretraživanje i filtriranje evidencije korisnika usluge
 • ispis obrasca upisnika
 • proizvoljno definiranje (neograničen broj) Ugovora i Rješenja uz svakog korisnika
 • evidencije realiziranih usluga uz korisnika
 • ispis osobnog kartona korisnika sa ili bez detalja o Ugovorima i Rješenjima
 • ispis evidencije realiziranih usluga uz korisnika
 • nadograđeno: osoblje koje obavlja usluge + veza s realiziranim uslugama

U kratkom roku na ovim ćemo stranicama postaviti detaljne online upute za korištenje tih funkcionalnosti koje će i novim potencijalnim kupcima ukazati na novosti, a ujedno služiti kao korisnička dokumentacija postojećim korisnicima (naravno, nakon toga ćemo pripremiti i službeni PDF dokument s korisničkim uputama, kao što to uvijek radimo – dokumentacija je dostupna ovdje).

Funkcije u planu:

 • analiza i izvještaji vezani uz realizaciju usluga na razini ustanove, po razdobljima…
 • integracija novih informacija s statističkim obrascima, export u XLS
 • integracija novih informacija u obrazac o strategiji ustanove

Socijala – evidencija volontera i izvješće organizatora…

Prema zahtjevima naših kupaca, u sustav DOMEK, konkretno modul Socijala, dodana je mogućnost vođenja evidencije volontera i volonterskih aktivnosti, te izrada propisanog izvještaja koji se na kraju godine (ili, obzirom da sustav to omogućava, za bilo koje proizvoljno razdoblje) automatski generira i ispisuje na pisač ili u PDF…

Kao i neki drugi noviteti, odlučeno je da evidencija volontera bude neobvezni “add-on” za modul Socijala. To znači da u osnovnoj verziji modula nije uključena ta mogućnost, ali se kupcima kojima je ta evidencija potrebna, aktivira kao dodatak i dodatno naplaćuje!

Evidencija volontera

Vođenje evidencije volontera uključuje unos podataka o volonterima u sustav, te pregled volontera… Pregled je moguće jednostavno pretražiti i filtrirati, a moguće je i kopiranje popisa u međuspremnik (CTRL+C) i prijenos u druge programe na dodatnu obradu (npr. Excel).

Sučelje za unos volontera prikazuje sljedeća slika:

Unos podataka o volonteru

Unos podataka o volonteru

Unose se ime, prezime, OIB, datum rođenja, spol, podaci o državljanstvu (RH ili strano + država), te kontakt podaci (adresa, mjesto i kontakt – npr. mobitel, e-mail i slično). Ti podaci su potrebni za kasniju preciznu izradu izvješća o aktivnostima volontera.

Pregled evidentiranih volontera prikazuje slika u nastavku.

Sučelje za pregled popisa evidentiranih volontera

Sučelje za pregled popisa evidentiranih volontera

Gumbima Novi i Aktivnost u gornjem dijelu prozora je moguće započeti dodavanje novog volontera ili pak označenom volonteru dodati obavljanu aktivnost u evidenciju aktivnosti volontera. Filteri omogućavaju filtriranje aktivnih i neaktivnih volontera, pregled muškaraca i žena, kao i pretraživanje po ključnim riječima.

Evidencija aktivnosti volontera

Za volontere je moguće voditi detalju evidenciju aktivnosti koje obavljaju – to je preduvjet pravilnog i kvalitetnog popunjavanja izvješća o aktivnostima volontera, koje su organizatori aktivnosti volontiranja (ustanove, domovi – dakle, korisnici sustava DOMEK) dužni dostaviti nadležnim tijelima.

Sučelje (tablica) s pregledom aktivnosti prikazana je na slici:

Pregled obavljanih aktivnosti volontera

Pregled obavljanih aktivnosti volontera

Moguć je pregled aktivnosti za željeno razdoblje ili kompletni pregled aktivnosti (+ pomoćni gumbi za brzo definiranje razdoblja – aktualna godina, prošla godina…). Isto tako, popis aktivnosti je moguće filtrirati prema volonteru – u tom slučaju (kvačica u desnom dijelu prozora) prikazuju se samo aktivnosti koje su evidentirane za volontera označenog u prethodno opisanom popisu.

Sustav je razvijen i koncipiran tako da može omogućiti vođenje i sistematizaciju aktivnosti volontera – za svaku evidentiranu aktivnosti navodi se broj sati, kao i eventualni troškovi volontiranja, detaljni opis i kategorizacija (odabire se vrsta aktivnosti i neka od ponuđenih, standardnih, predefiniranih aktivnosti – isto tako, za svaku vrstu je moguć i proizvoljni unos opisa aktivnosti!).

Vrste aktivnosti volontera podržane u vođenju evidenciju su (u zagradi se navode i standardne predefinirane aktivnosti pojedine vrste):

 • socijalne usluge (usluga pomoći i njege, odgojno-pedagoške usluge, savjetodavne usluge + ostalo – proizvoljno)
 • fizički poslovi ili usluge (uređenje javnih površina, čišćenje javnih površina, dostava ogrjeva, uređenje okućnice + ostalo – proizvoljno)
 • intelektualne usluge (prevođenje, edukacije, znanstveno-istraživački rad + ostalo)
 • administrativne usluge (uredska korespondencija, arhiviranje, izrada zapisnika, drugi administrativni poslovi + ostalo i ručni unos)
 • drugo (frizerske usluge, pedikerske usluge, pratnja u šetnju, čitanje novina, društvene igre, duhovna potpora, rad na recepciji, vođenje kreativne radionice, sudjelovanje i pomoć u izvođenju zabavnih programa + ostalo)

Temeljem tih informacija modul pametno generira izvješće – pod opisom obavljanih aktivnosti ispisuje samo vrste i obavljane standardne aktivnosti, a pod napomene dodaje i informacije o ostalim (proizvoljno unesenim) aktivnostima, uz kategorizaciju!

Obrazac propisanog izvješća

Prema podacima o aktivnostima volontera za željeno vremensko razdoblje moguće je izraditi izvješće (primjer konačnog obrasca u PDF-u – DOMEK – Volonteri izvjesce). Radi se o prilagođenom i automatski popunjenom (proizvoljno se unose podaci o ustanovi, profilu/vrsti organizatora volontiranja i datumu ispisa obrasca – uneseni podaci se pamte pa ih se zapravo jednokratno unosi – naravno, podaci o ustanovi se kod prvog pokretanja povlače iz ostalih evidencija u kojima postoji informacija o ustanovi…) obrascu – službeni naziv “OBRAZAC IZVJEŠĆA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA O OBAVLJENIM USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA”.

Sučelje za pregled informacija koje će se naći na izvješću prikazuje slika:

Sučelje za prikaz osnovnih informacija koje će se naći na izvješću

Sučelje za prikaz osnovnih informacija koje će se naći na izvješću

Gumbom Ispiši izvješće omogućen je pregled obrasca i ispis (na printer ili PDF). Obrazac je usklađen s predloženim izgledom i sadržajem propisanog izvješća:

Pregled izvješća prije ispisa na pisač ili u PDF dokument

Pregled izvješća prije ispisa na pisač ili u PDF dokument

Udaljena podrška

Svaka instalacija sustava DOMEK uključuje određene ili sve module sustava (u najjednostavnijoj konfiguraciji samo modul Socijala, a potom i dodatne module – MedPlus, Radionica, Medicina, po potrebi i zahtjevima kupaca), korisničku dokumentaciju (najnovija dokumentacija uvijek je dostupna na ovim web stranicama), te pomoćni alat za realizaciju uslugu udaljene podrške – prilagođen QuickSupport modul licenciranog TeamViewer programskog alata.

Nakon instalacije, na radnoj površini i u programskoj grupi vezanoj uz sustav DOMEK (na slikama, grupa unutar Windows 7 operacijskog sustava, demo verzija – kod Windows8 operacijskog sustava za takav ili sličan pregled predlažemo instalaciju Clasic Start Menu ili sličan softver koji prilagođava izgled Start gumbića na kojeg su standardni korisnici više navikli) pojavljuje se nekoliko prečica – prečice do instaliranih modula sustava DOMEK, prečice do korisničkih uputa i prečica do alata za udaljenu podršku (dodatno naznačeno na slikama).[one-half-first]

domek-win7-classic-teamviewer

Windows 7 – Classic Start Menu – izgled grupe

[/one-half-first]
[one-half]

domek-win7-standard-teamviewer

Windows 7 – standardno sučelje i grupa DOMEK

[/one-half]Na prvoj slici vidljivo je standardno sučelje Windows 7 OS-a, dok je na drugoj slici sučelje koje je dobiveno standardnih postavkama ClassicStartMenu pomoćnog alata.

Pokretanjem alata za udaljeni nadzor, otvara se sučelje prikazano na sljedećoj slici – prilikom pokretanja (preduvjet ostvarivanja usluge udaljene podrške jest da je predmetno računalo spojeno na Internet) program će generirati ID (polje Vaš ID) i lozinku (polje Lozinka) koje nam trebate dostaviti e-mailom ili telefonski.

domek-remote-support-quicksupport

Dodatno, ukoliko nas obavijestite da ste aktivirali udaljenu podršku, možemo i s naše strane pokrenuti postupak, pri čemu se izbjegava potreba za slanjem lozinke za spajanje (računalo će Vas upitati želite li omogućiti udaljenu kontrolu računala…).

Nakon što se spojimo na Vaše računalo, imamo mogućnost pratiti sve što se događa na Vašem ekranu i sa svoje strane upravljati mišem/kursorom – ukoliko imate neki problem, možete nam samostalno pokazati što ste radili i gdje je nastao problem… Ako znamo rješenje, odmah Vam uživo pokažemo kako izbjeći problem, ako pak nam je situacija nejasna u par minuta vršimo analizu problema, te u najkraćemo roku pokušavamo ponuditi rješenje!

Pojačana njega, sestrinska dokumentacija, obrasci

Modul MedPlus je aktualan i funkcijama najbogatiji modul sustava – namijenjen je vođenju medicinske sestrinske evidencije na odjelu pojačane njege u ustanovi.

Modul uključuje većinu evidencija sugeriranih od strane Zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”, kao i neke dodatke (na primjer, fizikalna terapija i fizioterapeutski kartoni, Barthelov indeks i kategorizacija). Sve evidencije integrirane u stariji modul, DOMEK Medicina, uključene su i sastavni su dio modula MedPlus (detalji i primjeri dostupni u aktualnoj dokumentaciji – uputama za korištenje modula MedPlus – PDF, 5MB).

Većina evidencija podržanih unutar modula je bazirana na dokumentu/brošuri “Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće / obiteljske medicine u domu za starije osobe”, izdanom od strane Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Kao i ostali moduli sustava DOMEK, MedPlus omogućava višekorisnički rad (ulazak u modul korištenjem kombinacije korisničkog imena i lozinke), te prilagodbu sučelja za pojedine korisnike, ali i kategorije korisnika, ovisno o ovlastima koje im dodijeli administrator (socijalni radnik, glavna sestra ili drugi djelatnici s administratorskim ovlastima). U starijem modulu, Medicina, ne postoji detaljna prilagodba sučelja kao što je slučaj u MedPlus.

U nastavku su nabrojane glavne evidencije koje se vode ovim modulom:

 • incidenti
 • PROCJENA BOLI
  • postupci sestre – naknadno (obrada)
 • Protokol prehrane
  • protokol prehrane po obrocima (7 obroka – zajutark, doručak, ručak, užina, večera, noćni…)
 • Plan procesa gerijatrijske zdravstvene njege
 • Vitalni znakovi, tjelesna masa, stolica
 • Tekućine
 • PROMATRANJE ZDRAVSTVENOG STANJA
  • mjesečni obrazac koji objedinjuje više neovisnih evidencija
  • evidencija unosa i izlučivanja tekućine + unos i izlučivanje tekućina kroz 24 sata
  • evidencija stolice
  • evidencija vitalnih znakova, tjelesne mase/težine
 • KATEGORIZACIJSKI POSTUPNIK I KATEGORIZACIJA KORISNIKA
 • EVALUACIJA / SESTRINSKO IZVJEŠĆE
 • GERIJATRIJSKI OBRAZAC ZA PREVENCIJU PADA (S.HUHN)
 • BRADEN LJEstvica za procjenu RIZIKA DEKUBITUSA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I SPECIJALISTIČKI NALAZ
 • EVIDENCIJA POMAGALA
 • SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ZA GERIJATRIJSKOG OSIGURANIKA
 • EVIDENCIJA ORDINIRANE TERAPIJE I PRIPREMA. PRIMLJENA TERAPIJA
 • ZDRAVSTVENA NJEGA KORISNIKA
  • evidencija zdravstvene njege
  • evidencija preventivne zdravstvene njege
  • evidencija specifičnih postupaka zdravstvene njege
 • FIZIKALNA TERAPIJA
  • analiza evidencije fizikalne terapije

Za sve evidencije, integrirana je izrada raznih oblika izvještaja, te ispis adekvatnih obrazaca (uz gotovo 100% preuzimanje izgleda obrazaca iz već spomenutih preporuka Zavoda Štampar).

Pregled korisničkog sučelja modula MedPlus

MedPlus je “pomoćni” modul sustava DOMEK i nije obvezan dio sustava (jedino modul DOMEK Socijala je obvezan, sve ostalo su moduli koje ustanove kupuju prema potrebi). Modul MedPlus se koristi za vođenje sestrinske dokumentacije u ustanovama socijalne skrbi i domovima – na odjelu pojačane njege odnosno stacionaru.

Sestrinska dokumentacija je obvezna, a njen sadržaj okvirno predložen od strane nadležnih. Modul MedPlus dokumentaciju realizira prema preporukama Zavoda Štampar, s tim da dodaje i neke specifične funkcionalnosti poput vođenja evidencije fizikalne terapije i izrade fizioterapeutskog kartona.

Principi rada s dokumentacijom – slikovni prikaz korisničkog sučelja

U nastavku s dani primjeri korisničkog sučelja (GUI) vezano uz vođenje nekih od propisanih sestrinskih evidencija. Uz svaku evidenciju realiziran je i ispis tipskih obrazaca, opet – usklađeno sa preporukama koje je dao Zavod Štampar. Kao i ostali moduli, i MedPlus je namijenjen korištenju u Windows operacijskom sustavu, iako su testiranja pokazala da se isti može koristiti i u Linux operacijskom sustavu, uz WINE.

Socijalna služba, socijalni radnici, terapeuti

DOMEK Socijala - socijalni radnik dom ustanova evidencijaModul Socijala je osnovni i neophodni modul našeg sustava DOMEK. Radi se o modulu koji se koristi u socijalnoj službi ustanove i primarno ga koriste socijalni radnici za vođenje evidencije o korisnicima ustanove. Naravno, u manjim ustanovama taj dio posla u pravilu će odrađivati vlasnici ili možda neko drugo osoblje, ovisno o organizaciji ustanove.

Modul Socijala je sam po sebi dovoljan za vođenje evidencije socijalne službe, dok se u većim ustanovama koje uključuju i usluge pojačane njege, preporuča vođenje dodatne medicinske i sestrinske evidencije, korištenjem modula MedPlus (preporuka, obzirom da se radi o najpotpunijoj implementaciji prijedloga Zavoda Štampar, po pitanju vođenja sestrinske dokumentacija za gerijatrijske korisnike) ili starijeg i funkcijama manje naprednog modula Medicina.

Detalji o sustavu dostupni su u službenoj dokumentaciji – uputama za korištenje – PDF.

Funkcionalnosti modula za socijalne radnike

Osnovne funkcije i evidencije koje modul Socijala implementira su:

 • unos zahtjeva za smještaj korisnika (smještaj, boravak, njega…)
 • pregled i evidencija zahtjeva za smještaj, mogućnost obrade zahtjeva i automatskog dodavanja korisnika u bazu korisnika
 • lista čekanja temeljem evidencije zahtjeva
 • statistika obrade zaprimljenih zahtjeva, tablični i grafički prikaz, export
 • unos, pregled i obrada detaljnih podataka o korisniku
 • pregled i pretraživanje korisnika u bazi
 • pregled i pretraživanje matične i pomoćne matične knjige, A3 i A4 ispis matične knjige
 • filtriranje svih popisa prema raznim kriterijima
 • napredno pretraživanje i statistika korisnika ustanove
 • evidencija odsutnosti korisnika, tip odsutnosti (npr. bolnica…)
 • evidencija mjesečne odsutnosti na razini ustanove
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
 • evidencija u odjelu za pojačanu njegu
 • pregled korištenih soba
 • statistika ustanove – prema  propisanim formularima
 • izrada mjesečnog izvješća socijalne službe
 • prilagođeno univerzalno izvješće socijalne službe – godišnja izvješća socijalne službe, izvješća za kompletnu evidenciju
 • evidencija odsutnosti korisnika prema mjesecima i godinama
 • definiranje i pregled smještajnih kapaciteta
 • poluautomatski odabir soba za smještaj novih korisnika
 • pregled korisnika prema smještaju u sobama
 • pregled prema stupnju usluge (NN 04/2014)
 • mogućnost definiranja dominantnih oštećenja korisnika (prema pravilniku)
 • evidencija i pretraga dokumentacije korisnika uz mogućnost digitalne pohrane
 • obavijesti o rođendanima korisnika – prema danima, mjesečno + ispis
 • statistika korisnika ustanove (prema starosti, duljini boravka…)
 • autorizacija korisnika i ograničen pristup podacima, različite razine pristupa
 • općenita evidencija aktivnosti + detalji (datum, opis, važnost…)
 • komisije za donošenje odluka o smještaju – proizvoljan broj članova, definiranje komisija unaprijed sa različitim članovima, brza promjena podataka o komisiji pri ispisu obrazaca
 • dodatno podaci o sobama (TV, balkon), podržane različite veličine soba (1/1,1/2… 1/15, App)
 • statistika smještaja – podaci o sobama (prazne, pune, polupune), podaci o smještajnim kapacitetima (broj mjesta, slobodno mjesta, po odjelima (smještaj, stacionar))
 • dnevnik rada i napredne mogućnost definiranja “tipa” odrađenog posla – automatsko preuzimanje u mjesečni dnevnik socijalnog rada
 • pravni temelj smještaja i način plaćanja smještaja – odluka CZSS, ugovor, plaća državni proračun, korisnici plaćaju sami i plaćaju drugi
 • brzo definiranje aktivnosti u radionicama za grupu korisnika
 • evidencija promjena smještaja unutar ustanove za svakog korisnika
 • evidencija promjene kapaciteta ustanove
 • statistički list na datum (snimka stanja)
 • statistička analiza – pretraga i filtriranje prema ključnim parametrima
 • detaljni pregled evidencije stambenog statusa prije smještaja u ustanovu
 • podrška za OIB korisnika
 • izrada, ispis i evidencija individualnih planova korisnika
 • izrada, ispis i evidencija mjesečnih planova socijalnih radnika
 • izrada, ispis i evidencija realizacije mjesečnih planova socijalnih radnika
 • automatsko generiranje dnevnika socijalnog rada (prema propisanom obrascu – popunjava se automatski prema stavkama dnevnika rada i podacima o zahtjevima i smještaju korisnika) – mjesečno
 • obrazac za dostavu informacija mrtvozorniku u slučaju smrti
 • socijalna anamneza + interna dokumentacija (datum + opis) za korisnike

Dio funkcionalnosti dostupan je i indirektno, preko ostalih modula sustava DOMEK. Vezano uz nabrojane evidencije i funkcionalnosti, iz modula Socijala omogućena je direktna izrada/ispis raznih standardnih i manje standardnih obrazaca i izvješća:

 • osobni list korisnika
 • evidencija odsutnosti korisnika (kompletna ili za određene mjesece)
 • izvještaj o radno-okupacijskim aktivnostima
 • izvještaj o pojačanoj njezi
 • obrazac za zdravstvenu službu
 • matična knjiga korisnika (A4 i A3 dimenzije izvještaja)
 • upisnik korisnika u boravku
 • pomoćna matična knjiga
 • zahtjevi za smještaj
 • statistika korisnika
 • mjesečna evidencija odsutnosti korisnika
 • mjesečno izvješće socijalne službe, godišnje izvješće socijalne službe
 • odluka o rješavanju zahtjeva za smještaj
 • izvješće o smještajnim kapacitetima
 • izvještaj o smještaju korisnika prema sobama
 • ispis pomoćnih popisa korisnika prema raznim kriterijima
 • ispis obrasca individualnog plana korisnika
 • ispis i popunjavanje obrazaca za mjesečne planove i realizaciju mjesečnih planova
 • informacije za mrtvozornika
 • dnevnik socijalnog rada
 • socijalna anamneza korisnika

Novi web…

Pozdravljamo Vas na našim  novim web stranicama – otvorenim isključivo za potrebe prezentacije našeg sustava namijenjenog evidenciji korisnika u ustanovama socijalne skrbi – DOMEK!

Dok ove stranice ne popunimo svim detaljima, upućujemo vas da posjetite http://domek.inter-biz.hr, gdje su dostupni svi detalji, demo verzija, dokumentacija i druge potrebne informacije…